• ArsTours

 

 ARS TOURS      Travel Agency

 

Veselina Masleše 19

78102 Banja Luka

RS / Bosna i Hercegovina

 

tel 00 387 (0) 51/219-973

tel 00387 (0) 51/219-974

 

Dežurni broj telefona:

00387 (0) 65 672 642

 

fax  051/225-832

email  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

iata-small

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

airserbia-logo

1. UVODNE NAPOMENE

Kupovinom bilo kojeg turističkog aranžmana (programa) u Turističkoj agenciji »ARS TOURS», zasnivate pravni odnos.

Na Potvrdi za putovanje i Ugovoru koju putnik potpisuje prilikom prijavljivanja, potpisuje i klauzulu « upoznat sam sa programom i uslovima putovanja i iste u cijelosti prihvatam».

 

2. SADRŽAJ ARANŽMANA I OBAVEZA PRIMJENE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA

Sadržaj kupljenog aranžmana podrazumijeva program putovanja koji je naveden pod logom Turističke agencije «ARS TOURS», tj. opis ulsuga navedenih u Ugovoru između TA „ARS TOURS“ i Kupca.

Ukoliko se Agencija pojavljuje kao organizator putovanja, obavezuje se da će ispuniti sve obaveze navedene u programu putovanja u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji ili bilo koja elementarna nepogoda ili eventualna intervencija nadležnih organa države).
Svaki program će biti odrađen dostojno dobrog organizatora. Agencija «ARS TOURS» ne preuzima nikakvu obavezu da izvrši usluge koje nisu navedene u programu.

Ukoliko se Agencija pojavljuje kao subagent drugih organizatora putovanja, tj.ukoliko prodaje aranžman drugih turoperatora, dužna je upoznati putnika sa opštim uslovima putovanja tog organizatora,i tad se primjenjuju opšti uslovi putovanja tog organizatora.

 

3. UPLATE

1) Prilikom prijave za aranžman plaća se 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi. Razlika do pune cijene aranžmana plaća se najmanje 7 dana prije polaska.
2) Ukoliko se dogovori kreditiranje određenog aranžmana, postupa se u skladu sa ugovorom o kreditiranju istog.

 

4. PROMJENA CIJENE ARANŽMANA

Organizator može zahtjevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Za povećanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cjene, u kom slučaju ima pravo na povrat onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavjesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Objavljena sniženja cijene aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.

U ugovoru o turističkom paket aranžmanu, cijena aranžmana se ne može mjenjati, osim ukoliko je to u ugovoru izričito predviđeno, i ako ugovor sadrži podatke za izračunavanje nove cijene.

Naknadna promjena obračuna cijene aranžmana može se utvrditi u slučaju:

• promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene, a koja je prouzrokovana promjenom cijena nafte i derivata nafte (gorivo)

• promjena takse za određene usluge,kao što su pristajanje na lukama i aerodromima i putničke takse na aerodromima

• uticaj promjene deviznog kursa ako ta promjena utiče na povećanje cijene aranžmana više od 5 %

Agencija je obavezna da informiše potrošača o povećanju cijene kada sazna za gore navedene okolnosti.

Ako agencija zahtjeva povećanje cijene , potrošač ima pravo da odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu, pod uslovom da to odmah saopšti agenciji.

Ugovorena cijena se ne smije povećavati ni u kojem slučaju u periodu od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje.

 

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 

6. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine.

Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumneta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora niti posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbjediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditet idr.jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posljedice i štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 7. ovih uslova.

 

7. OTKAZ ARANŽMANA OD STRANE PUTNIKA I PRENOŠENJE ARANŽMANA NA DRUGOG PUTNIKA

Aranžman se može otkazati isključivo lično u Agenciji.

Ukoliko Agencija nastupa kao subagent, primjenjuju se Opšti uslovi putovanja orgnizatora putovanja.Ukoliko Agencija nastupa kao organizator putovanja, putnik može odustati od putovanja pod sledećim uslovima:

-za otkaz do 30 dana prije početka aranžmana zadržava se 5% od cijene aranžmana po osobi -za otkaz 29-20 dana prije početka aranžmana zadržava se 10% od cijene aranžmana po osobi -za otkaz 19-11dana prije početka aranžmana zadržava se 30% od cijene aranžmana po osobi -za otkaz 10-8 dana prije početka aranžmana zadržava se 40% od cijene aranžmana po osobi -za otkaz 7-4 dana prije početka aranžmana zadržava se 50% od cijene aranžmana po osobi -za otkaz 3-0 dana prije početka aranžmana zadržava se 100% od cijene aranžmana po osobi
Za promjenu aranžmana važe isti uslovi kao i za otkaz aranžmana.

Ukoliko kupac aranžmana odustane od istog nakon početka realizacije programa, zadržava se puni iznos aranžmana po osobi.

U slučaju nepredviđenih okolnosti (smrtni slučaj,bolest...), kupac je dužan da podnese odgovarajuće dokaze. U takvim slučajevima kupac ne plaća odštetu prema navedenoj skali, već plaća samo naknadu za otkaz aranžmana i to:
- za otkaz do 8 dana prije početka putovanja 10% od cijene aranžmana.
- za otkaz od 8 dana do dana polaska na put 20% od cijene aranžmana.

Svi ovi uslovi otkaza aranžmana važe i u slučaju da je dogovoreno kreditiranje aranžmana koje se dogovara od slučaja do slučaja i definiše posebnim ugovorom.

Potrošač može djelimično ili potpuno odustati od ugovora o turističkom paket aranžmanu u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje, i agencija tada gubi pravo na naplatu ugovorene cijene.

Ukoliko potrošač odustane od ugovora o turističkom paket aranžmana u prijevremenom roku, koji se određuje s ozirom na vrstu putovanja u opštim uslovima putovanja agencije, agencija ima pravo na naknadu administrativnih troškova koji ne mogu biti veći od 5% od vrijednosti aranžmana.

U slučaju neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom paket-aranžmanu, agencija može od potrošača zahtjevati nakandu u određenom procentu od ugovorene cijene, a procenat se utvrđuje srazmjerno preostalom periodu od počinjanja putovanja.

Ako potrošač odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu koje nije mogao izbjeći ili otkloniti, i koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora o turističkom paket aranžmanu predstavljale opravdan razlog da se ne zaključi ugovor, kao i u slučaju ako potrošač obezbjedi odgovarajuću zamjenu, ili zamjenu obezbjedi agencija, agencija ima pravo iskuljučivo na naknadu administrativnih troškova.

Ako prije ugovorenog dana počinjanja putovanja agencija utvrdi da je prinuđena da izmjeni pojedine bitne odredbe ugovora o turističkom paket aranžmanu, kao što su cijena, destinacija, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorija prevoza, datum polaska, vrsta, lokacija, kategorija ili nivo udobnosti smještaja, obavezna je da izmjene bez odgađanja saopšti potrošaču, u pisanoj formi, ili na trajnom nosaču zapisa, koji je lako dostupan potrošaču, da bi potrošač donio odluku u vezi sa izmjenom ugovora o turističkom paket aranžmanu.

Ako je potročaš sredstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman, agencija je obavezna da gore pomenute izmjene dostavi potrošaču sredstvom komunikacije na daljinu kojim je potrošač izvršio rezervaciju.
Potrošač ima pravo da:

• prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta, bez obaveze potrošača da plati razliku u cijeni

• prihvati zamjenu ugovorenog putovanja slabijeg kvaliteta i naknadu za razliku u cijeni
• zahtjeva vraćanje uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paket –aranžmanu

Potrošač je obavezan da bez odgađanja obavjesti agenciju o odluci koju je donio, u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa ili sredstvom komunciranja na daljinu kojim je izvršio rezervaciju.

U slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje, agencija je obavezna da potrošaču refundira depozit koju je uplatio, i to u roku od 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja od potrošača.
Agencija ne može zahtjevati od potrošača da plati naknadu štete u slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje, a potrošač ima i pravo da mu isplati depozit na njegovu uplaćeno kaparu po stopi koju obračunava komercijalna banka na tromjesečne depozite, i to za period dana uplate, do dana otkazivanja ugovora.

Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turističkom paket aranžmanu dođe do izmjena u aranžmanu, a potrošač se odluči da raskine ugovor o turističkom paket aranžmanu, u tom slučaju potrošač snosi samo realne troškove izvršenih usluga od strane agencije do trenutka odustajanja od aranžmana.

U savkom slučaju, bez obzira na vrstu odluke koju donese, potrošač ima pravo da traži naknadu štete.

O svakom postupku u vezi sa izvršenjem ugovora o turističkom paket aranžmanu koji primjeti na licu mjesta potrošač je obavezan da obavjesti pružaoca odgovarajućih turističkih usluga i organizatora putovanja,i /ili trgovca na malo, u pisanoj formi, ili na bilo koji drugi odgovarajući način što je moguće prije.

Prije nego što počne počne putovanje, potrošač može prenijeti svoj aranžman na drugog potrošača koji ispunjava sve uslove za putovanje, s tim da je obavezan da o tome u prijevremenom roku obavjesti agenciju.

Drugi potrošač koji preuzima aranžman i njegov predhodnik, solidarno su odgovorni agenciji za plaćanje cijene i troškova prenošenja ugovorenih obaveza.

Agencija može zahtjevati nakanadu samo troškova koji nastanu zamjenom potrošača.

Ako agencija ili treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket aranžmanu ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora, ili ako kasni sa njenim ispunjenjem, potrošač može da zahtjeva naknadu štete, uključujući nematerijalnu štetu.

Ako potrošač podnese agenciji zahtjev za naknadu štete, iz razloga što treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket aranžmanu ne ispuni, odnosno djelimično ispuni, ili ako zakasni sa njenim ispunjenjem, agencija je ovlašćena da od trećeg lica zahtjeva nakandu uplaćenog iznosa.

Agencija se oslobađa odgovornosti ako dokaže da je neispunjenje, djelimično ispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem posljedica potrošačevog namjernog, ili krajnje nepažljivog postupanja.

 

8. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator je dužan da potrošaču nadoknadi troškove nastale raskidom ugovora o turističkom paket-aranžmanu osim : u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, zatim u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i  drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u 

programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama a vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.
U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator pre početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene programa putovanja ukoliko se promene uslovi za putovanje (promjenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.
Agencija je obavezna da preduzme sve neophodne mjere u slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu , a posebno u vezi sa povratkom potrošača ako je povratna karta bila ugovorena.

 

9. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA

(1) Agencija i lokalni predstavnik agencije, dužni su da bez odgađanja:

a) odgovore na pritužbe potrošača za vrijeme trajanja putovanja i
b) otklone svako odstupanje od ugovora o turističkom paket-aranžmanu na koje potrošač ukaže.

(2) U slučaju da odstupanje od ugovora o turističkom paket-aranžmanu na koje potrošač ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, potrošač ima pravo da zahtijeva srazmjerno umanjenje cijene.
(3) Ako odstupanje od ugovora o turističkom paket-aranžmanu na koje potrošač ukaže, a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, predstavlja neizvršenje ili djelimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, potrošač može da zahtijeva od agencije povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paketaranžmanu.
(4) Potrošač ne može da zahtijeva umanjenje cijene ako nesavjesno propusti da ukaže na odstupanja između pruženih i ugovorenih usluga.

 

(1) Agencija je obavezna da realizuje aranžman na način koji je ugovoren.
(2) U slučaju da aranžman nije realizovan u skladu sa ugovorom o turističkom paket-aranžmanu, potrošač može da zahtijeva od agencije otklanjanje nedostataka u primjerenom roku.
(3) Ako agencija u primjerenom roku ne otkloni nedostatke u realizaciji ugovora o turističkom paket-aranžmanu, potrošač može da raskine ugovor.
(4) Potrošač nije dužan da agenciji ostavi primjeren rok za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora o turističkom paket-aranžmanu, ako:

a) pružanje druge odgovarajuće usluge nije moguće ili ako agencija izričito odbije da pruži drugu odgovarajuću uslugu i
b) nema interes za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora .

(5) Agencija snosi troškove povratka potrošača u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa potrošačem i druge troškove koji nastanu zbog raskida ugovora o turističkom paket-aranžmanu.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan u roku od 8 dana nakon završetka putovanja, isključivo organizatoru, dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevati povrat razlike u cijeni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.
Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 8 dana, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uredne dokumentacije putniku isplati razliku u cijeni.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod prijetnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cijene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja . Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumjeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povrat razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtjev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima prije isteka roka za rješavanje prigovora odnosno reklamacije samtraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova .
Korisnik turističkih usluga ima pravo da upiše u knjigu utisaka pohvalu na jeziku kojim se služi u slučaju kada smatra da je neophodno pozitivno ocijeniti način pružanja usluga agencije,
b) korisnik turističkih usluga ima pravo da upiše u knjigu utisaka prigovor na jeziku kojim se služi u slučaju kada je oštećen u odnosu na zahtijevanu uslugu agencije ili kada je povrijeđen postupkom zaposlenih lica u agenciji, kao i u drugim slučajevima kada smatra da je postupak prema njemu kao korisniku usluga neprikladan,
v) korisnik turističkih usluga dužan je da napisani prigovor potpiše i navede datum napisanog prigovora u knjigu utisaka, uz navođenje svoje adrese stanovanja i broja lične karte, odnosno putne isprave,
g) korisnik turističkih usluga ima pravo da upiše u knjigu utisaka prijedlog na jeziku kojim se služi u slučaju kada smatra da je neophodno predložiti mjere koje bi doprinijele poboljšanju usluga agencije".

 

10. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Turistička agencija “Ars Tours” posjeduje polisu osiguranja od odgovornosti koja se odnosi na : plaćanje cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti, ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja i troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije za povratak putnika u mjesto polaska kao i nakandu štete nastalu djelimičnim ispunjenjem,neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja.

 

 

  

 Radno vrijeme 

 

08:00 - 17:00

 

Subota: 09:00 - 13:00

 

Nedjelja: ZATVORENO

 

Rezervacije:


+387 (0)51 219-973

+387 (0)51 219-974

 

 

 

 

  

  

aerodrom 

kursna lista 

ambasade 

  • Facebook
  • panel-airport-lat